Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie

ul. Spółdzielcza 4

21-400 Łuków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie
mgr inż. Elżbieta Poddębniak

 

 

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela


Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


 
Fax: 025 798-71-78

NIP: 825-10-39-825

REGON: 000303404

E-mail:

psse.lukow@pis.gov.pl

 

Adres www:    

http://psselukow.pl

 

Adres BIP:     

www.bip.psselukow.pl

 

Adres skrytki PSSE w Łukowie na ePUAP: /psselukow/SkrytkaESP    lub    /psselukow/skrytka
            

poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:05

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze

Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1–2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),

informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łukowie.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: psse.lukow@pis.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych którego funkcję pełni p. Tomasz Boreczek, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@psselukow.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

1.Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa nałożonych na administratora. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane w czasie ustalonym przepisami prawa.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawa prawna obligująca do podania tych danych ustalona jest przepisami prawa, które określają zadania wykonywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie, w szczególności:

1.   Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 ze zm.)

2.   Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)

3.   Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)

4.   Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)

5.   Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)

6.   Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 ze zm.)

7.   Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)

8.   Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)

9.   Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)

10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)

11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2017 poz.1257 ze zm.)

12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 ze zm.)

13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz. U. z 2018 poz. 412 z ze zm.)

14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz. U. z 2017 poz. 2077)

15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 ze zm.)

16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łukowie dostępnych jest w zakładce "Przetwarzanie danych".