Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

29 maja 2020

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 1. 1.     Niniejsza instrukcja określa wymagania higieniczno-sanitarne podczas wypoczynku dzieci i młodzieży pro­wadzonego metodą harcerską w formie stacjonarnych obozów pod namiotami, bez stałej infrastruktury, przy zachowaniu zamierzonego, w szczególności wychowawczego, celu wypoczynku polegającego na minimali­zacji udogodnień cywilizacyjnych i dbanie o środowisko naturalne. Ta forma wypoczynku będzie w dalszej części Instrukcji zwana „obozami”.
 2. 2.     Instrukcja dotyczy obozów liczących do 50 uczestników, przy czym podobozy z własnym węzłem sanitarnym[1]traktuje się jak obóz w rozumieniu niniejszej instrukcji.
 3. 3.     Dla obozów liczących do 25 uczestników można zastosować indywidualną ocenę zagrożeń dla zdrowia, co wymaga współpracy z właściwym państwowym powiatowym/granicznym inspektorem sanitarnym, zwanym dalej „właściwym państwowym inspektorem sanitarnym”.
 4. 4.     Instrukcja nie dotyczy obozów wędrownych, obozów liczących ponad 50 uczestników oraz obozów zlokalizo­wanych w stałych bazach.
 5. 5.     Stosując niniejszą instrukcję należy mieć na uwadze specyfikę działalności wychowawczej prowadzonej me­todą harcerską, zgodnie z którą:

a)    cel wychowawczy wypoczynku realizowany jest między innymi poprzez samodzielne działania uczestni­ków obozu, w szczególności zaś:

I samodzielne przygotowywanie i spożywanie posiłków w warunkach polowych,

I budowę, utrzymanie i rozbiórkę tymczasowej infrastruktury obozowej w tym kuchennej i sanitarnej (kuchnie polowe, latryny, umywalnie, etc), własnoręczne wykonywanie elementów wyposażenia obo­zowego (prycze, półki, wieszaki, stoły, ławki, etc.),

I utrzymywanie porządku na terenie obozu.

b)   możliwość rozmieszczenia zastępów w samodzielnych, umieszczonych w niewielkich odległościach od siebie małych obozowiskach z własną kuchnią, miejscem do spożywania posiłków i sypialnią, zwanymi dalej „gniazdami”.

§ 2

Przed rozpoczęciem obozu zaleca się konsultację z właściwym terenowo  państwowym inspektorem sanitarnym, ze względu na lokalizację obozu, w zakresie objętym niniejszą instrukcją.

§ 3

 1. 1.     Obóz powinien być zlokalizowany z dala od obiektów uciążliwych dla otoczenia oraz z dala od wód zalewo­wych. Wielkość terenu powinna umożliwić swobodne rozbicie obozu z należytym przestrzennym rozmiesz­czeniem części mieszkalnej, sanitarnej, kuchni.
 2. 2.     Do zorganizowania i funkcjonowania obozu pod względem higieniczno-sanitarnym, stosuje się w szczegól­ności przepisy aktów prawnych wymienionych w załączniku nr 1 do Instrukcji.
 3. 3.     Całkowitą odpowiedzialność za funkcjonowanie obozu ponosi kierownik obozu (komendant).

§ 4

W przypadku lokalizacji obozu przy zbiorniku wodnym, który będzie wykorzystywany do kąpieli, organizator obo­zu powinien zapewnić, iż kąpiel uczestników będzie odbywać się w kąpielisku lub w miejscu okazjonalnie wyko­rzystywanym do kąpieli w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne[2]. § 5

Przed rozpoczęciem obozu (zalecane 21 dni) należy:

 1. 1.     ustalić sposób zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
 2. 2.     ustalić termin badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym,
 3. 3.     ustalić w uzgodnieniu z gminą (z urzędem gminy) sposób postępowania z odpadami stałymi oraz ściekami, w szczególności segregacji, przechowywania na terenie obozu, usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a jeżeli sposobem tym jest ich wywóz, należy posiadać umowę ze specjalistyczną firmą na wywóz odpadów,

4.

 1. 4.     zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku.

 

Rozdział II

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

§ 6

 1. 1.     Organizację żywienia uczestników należy dostosować do istniejących warunków higieniczno-sanitarnych.
 2. 2.     Osoby mające kontakt z żywnością powinny ze szczególną starannością przestrzegać higieny osobistej.
  1. 3.     Osoby mające kontakt z żywnością w szczególności przygotowujące posiłki lub transportujące żywność, po­winny być zdrowe, a ich stan zdrowia - potwierdzony aktualnym orzeczeniem lekarskim[3].
  2. 4.     Kierownik (komendant) obozu, lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do przechowywania orzeczeń lub zaświadczeń lekarskich określonych w ust. 3.
  3. 5.     Zaleca się szczególne zwracanie uwagi na stan zdrowia osób przyrządzających posiłki lub transportujących żywność i bezzwłoczne izolowanie osób z objawami chorobowymi.
  4. 6.     Żywność należy chronić przed zanieczyszczeniami, a pomieszczenia do przechowywania i przygotowania żywności należy utrzymywać w czystości.
  5. 7.     W przypadku żywności łatwo psującej się należy utrzymywać stałą, zalecaną przez producenta temperaturę.

§ 8

 1. 1.     Część żywieniowa obozu obejmuje:

a)     magazyn żywnościowy,

b)     punkt obierania warzyw i ziemniaków (w tym miejsce do wyparzania jaj),

c)     punkt przygotowywania posiłków,

d)     zadaszoną kuchnię,

e)     zadaszoną jadalnię,

f)     zmywalnię naczyń kuchennych i stołowych[4],

g)    wydzielone miejsce dla osób pracujących w kuchni wyposażone zgodnie z wymaganiami określonymi w § 19 niniejszej instrukcji.

 1. 2.     Część żywieniowa „gniazda” składa się z kuchni, miejsca spożywania posiłków, stanowiska do mycia rąk, oraz ewentualnie magazynku żywnościowego i zmywalni naczyń kuchennych i stołowych, jeżeli takowe nie zostały urządzone dla całego obozu. Nie wydziela się miejsca dla osób pracujących w kuchni, o którym mowa w § 19 instrukcji.

§ 9

 1. 1.     Żywność powinna być przewożona w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach spełniających wymagania określone dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zapewniających ochronę przed zanieczyszczeniem i zachowanie odpowiedniej jakości zdrowotnej żywności (temperatury).
 2. 2.     W przypadku przewozu tym samym środkiem transportu równocześnie żywności i innych towarów albo róż­nych rodzajów żywności, towary te i produkty żywnościowe muszą być oddzielone w taki sposób, aby nie było możliwe ich wzajemne zanieczyszczenie i oddziaływanie. W przypadku, gdy środkiem transportu prze­wożone są inne artykuły niż żywnościowe, środek transportu należy odpowiednio wyczyścić, przed kolejnym transportem żywności.

§ 10

 1. 1.     Magazyn żywnościowy powinien zapewniać higieniczne przechowywanie żywności, w sposób pozwalający na uniknięcie ryzyka jej zanieczyszczenia.
 2. 2.     Magazyn żywnościowy należy urządzić w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu (namiocie lub budynku).
  1. 3.     Magazyn żywnościowy musi być suchy, przewiewny, w miarę możliwości chłodny oraz wyposażony w odpo­wiedni sprzęt: półki, podstawki pod worki itp.
  2. 4.     Wszystkie produkty znajdujące się w magazynie powinny być wyraźnie oznakowane, zabezpieczone przed dostępem owadów i szkodników.
  3. 5.     Magazynowanie powinno odbywać się z zachowaniem zasady segregacji produktów. Produkty żywnościowe powinny być składowane w taki sposób, aby nie następowało ich wzajemne zanieczyszczenie lub oddziaływanie[5].
  4. 6.     Wszystkie produkty, a szczególnie mięso, wędliny, tłuszcze należy przechowywać w warunkach i temperatu­rze wskazanej przez producenta środków spożywczych.
  5. 7.     Należy kontrolować termin przydatności produktów do spożycia. Produkty żywnościowe, których termin przydatności do spożycia upłynął powinny być niezwłocznie usuwane z magazynu.
  6. 8.     Należy przechowywać faktury zakupu lub inne dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia lub zakupu środków spożywczych.

§ 11

 1. 1.     W obozach nie korzystających z energii elektrycznej, należy urządzić chłodnię, którą może być np. sucha piw­niczka zbudowana w ziemi. Produkty przechowywane w ziemiance muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.
 2. 2.     W obozach nie korzystających z energii elektrycznej należy wykluczyć z jadłospisu produkty takie jak mrożon­ki lub lody, ewentualnie należy zaopatrywać się w nie w dniu ich planowanego spożycia, w możliwie najkrót­szym czasie przed podaniem do spożycia.
 3. 3.     W przypadku, gdy obóz korzysta z energii elektrycznej magazyn należy wyposażyć w urządzenia chłodnicze.
  1. 4.     Mięso, wędliny, ryby, jaja, mleko pasteryzowane i przetwory mleczne (sery, jogurty, kefiry, śmietanę), tłuszcze (masło, margaryna, oleje roślinne) należy przechowywać w pomieszczeniach chłodnych (ziemianka, chło­dziarka), w temperaturze zalecanej przez producenta, ewentualnie należy zaopatrywać się w nie w dniu ich planowanego spożycia, w możliwie najkrótszym czasie przed podaniem do spożycia.
  2. 5.     Produkty żywnościowe luzem należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do kon­taktu z żywnością.
 4. 6.     Warzywa należy przechowywać na półkach lub w skrzynkach, w specjalnie do tego celu przeznaczonej piw­niczce (ziemiance) lub w magazynie żywnościowym (namiot lub budynek).

§ 12

 1. 1.     W części żywieniowej obozu należy wydzielić punkt obierania warzyw i ziemniaków.
 2. 2.     Ziemniaki i warzywa należy obierać w dniu spożycia.

§ 13

 1. 1.     Posiłki należy przygotowywać w warunkach higienicznych, ze składników bezpiecznych dla zdrowia i w okre­sie ich przydatności do spożycia.
 2. 2.     Urządzenia, sprzęt i inne składniki wyposażenia, z którymi styka się żywność, muszą być:

a)     utrzymywane w dobrym stanie technicznym, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia żywności,

b)    wykonane z takich materiałów, które umożliwiają utrzymanie ich w czystości oraz, jeżeli jest to niezbęd­ne, ich dezynfekcję (nie dotyczy to pojemników bezzwrotnych oraz opakowań),

c)     zainstalowane w taki sposób, aby umożliwić odpowiednie czyszczenie otoczenia.

 1. 3.     Nie wolno używać naczyń z uszkodzoną emalią.
  1. 4.     Posiłki powinny być przygotowywane na powierzchniach wykonanych z materiałów gładkich, zmywalnych i nietoksycznych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz łatwych do czyszczenia i, jeżeli jest to nie­zbędne, dezynfekcji.
  2. 5.     Powierzchnie, na których przygotowywane są posiłki powinny być utrzymywane w czystości.
  3. 6.     Deski do przygotowywania produktów należy oznaczyć w następujący sposób:

a)     do mięsa surowego na jednej stronie deski (MS), a na drugiej stronie tej samej deski do ryb surowych (RS),

b)    do mięsa gotowanego, wędlin i sera na jednej stronie deski (M), a na drugiej stronie deski do ryb przetwo­rzonych (RG)[6],

c)     do warzyw na jednej stronie deski (W) oraz do pieczywa (P) na drugiej stronie tej samej deski.

 1. 7.     Nie wolno mieszać żywności niezużytej w całości do przygotowywania posiłków ze świeżym surowcem.
 2. 8.     Nie wolno powtórnie zamrażać rozmrożonych produktów.
 3. 9.     Gotowanie posiłków powinno odbywać się w naczyniach przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

§ 14

 1. 1.     Przy układaniu jadłospisów należy dobierać potrawy, które nie wymagają skomplikowanego procesu przygo­towania i są bezpieczne, a w szczególności:

a)     nie zawierają surowych jaj[7],

b)    nie zawierają dodatku sosów lub majonezu z wyjątkiem sosów poddanych obróbce termicznej oraz majo­nezów i sosów, które są fabrycznie szczelnie zamknięte.

 1. 2.     W jadłospisach należy zamieszczać i udostępniać uczestnikom obozu informacje o wszelkich składnikach lub substancjach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji - użytych przy wytworzeniu lub przygoto­wywaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie - zgodnie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...). Substancje lub produkty powodu­jące alergie lub reakcje nietolerancji wyszczególnione są w załączniku nr 5.
 2. 3.     W przypadku przygotowywania posiłków „ w gniazdach” zgodnie ze specyfiką metody harcerskiej, o której mowa w § 1 pkt 5, dostęp do informacji o wszelkich składnikach lub substancjach powodujących alergię lub reakcję nietolerancji, uczestnicy obozu uzyskują poprzez lekturę etykiet zamieszczonych przez producenta na poszczególnych produktach wydawanych im do samodzielnego przygotowania posiłków.
  1. 4.     Posiłki i potrawy powinny być przygotowywane w miarę możliwości bezpośrednio przed spożyciem, z ograniczeniem czasu ich przechowywania. Surówki warzywne powinny zostać przygotowane bezpośrednio przed spożyciem, po dokładnym oczyszczeniu i umyciu warzyw.
  2. 5.     Zawartość opakowania po otwarciu należy niezwłocznie zużyć w całości. Jeżeli zawartość opakowania po otwarciu nie może zostać zużyta w całości, resztę należy wyrzucić.

§ 15

 1. 1.     Kuchnię należy urządzić w pobliżu źródła wody, w miejscu osłoniętym od wiatru. Płytę kuchenną pieca należy umieszczać na wysokości minimum 40 cm nad ziemią. Kuchnia powinna być zadaszona.
 2. 2.     Teren w pobliżu kuchni powinien być utrzymany w czystości.
  1. 3.     Przy użytkowaniu kuchni gazowych zbiorniki z gazem powinny być ustawione nie bliżej niż 2 m od źródła ognia i odpowiednio zabezpieczone.

§ 16

 1. 1.     Jadalnia powinna być zlokalizowana w sąsiedztwie kuchni, zadaszona oraz wyposażona w stoły i ławki.
 2. 2.     Blaty stołów powinny być utrzymywane w czystości.
 3. 3.     W bezpośrednim sąsiedztwie kuchni należy zlokalizować punkt wydawania posiłków.

§ 17

 1. 1.     Zmywalnia naczyń kuchennych i stołowych powinna znajdować się poza kuchnią. Zmywalnię należy wyposa­żyć w odpowiednią ilość sprzętu np.: wanienki lub miednice, podstawki pod wanienki lub miednice, ścierki, gąbki, zmywaki oraz środki myjące.
 2. 2.     Naczynia, po usunięciu z nich resztek pokarmów do zamykanych pojemników, należy zmywać w ciepłej wo­dzie z dodatkiem odpowiednich środków czyszczących, po czym dokładnie spłukać i osuszyć, a następnie przechowywać w miejscu do tego wyznaczonym, osłoniętym od kurzu i owadów.
 3. 3.     Sprzęt używany do mycia naczyń, taki jak: wanienki, miednice, ścierki, zmywaki, powinien być po każdym użyciu starannie myty oraz co najmniej raz dziennie wyparzany wrzącą wodą lub dezynfekowany.
 4. 4.     Podczas mycia naczyń i wyparzania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo wykonywa­nych czynności.
 5. 5.     Środki używane do mycia naczyń powinny być biodegradowalne, a usuwanie ścieków powinno być zgodne z przepisami ochrony środowiska.

§ 18

Resztki pokarmowe (odpady gastronomiczne) powinny być przechowywane w specjalnie do tego przygotowa­nych zamykanych pojemnikach. Pojemniki te po opróżnieniu powinny być myte i dezynfekowane.

§ 19

W części żywieniowej obozu należy wyznaczyć miejsce dla osób pracujących w kuchni wyposażone w wieszaki na odzież, stanowisko do mycia rąk, mydło dezynfekujące, ręczniki jednorazowe, apteczkę pierwszej pomocy.

§ 20

Osoby przygotowujące posiłki powinny ze szczególną starannością przestrzegać higieny osobistej, nosić czystą odzież przeznaczoną do pracy z żywnością, oraz w razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej.

§ 21

 1. 1.     W przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że przygotowanie posiłków lub transport żywności nie został wykonany w należyty sposób, lub został wykonany przez nieuprawnione osoby, albo występuje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia żywności, kierownik (komendant) obozu nie dopuszcza do spożycia żywności, co do której powstało takie podejrzenie,
 2. 2.     Osoba, która z powodu choroby może spowodować zanieczyszczenie żywności, zgłasza niezwłocznie fakt choroby kierownikowi (komendantowi) obozu.
 3. 3.     Osoba chora lub podejrzana o chorobę albo o zakażenie uniemożliwiające wykonywanie prac lub czynności związanych z żywnością, jeżeli zachodzi jakiekolwiek prawdopodobieństwo bezpośredniego lub pośrednie­go zanieczyszczenia żywności mikroorganizmami patogennymi powinna być niezwłocznie odsunięta od tych prac i czynności.

Rozdział III

Próbki żywnościowe

§ 22

Komendant/kierownik obozu może podjąć decyzję o przechowywaniu próbek wszystkich potraw o krótkim okre­sie przydatności do spożycia, wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia uczestników obozu (załącznik nr 4 - Dobra praktyka pobierania próbek żywnościowych).

 

Rozdział IV

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

§ XX

 1. 1.   Obóz należy zaopatrywać w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi spełniającą wymagania określone w roz­porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
 2. 2.   Organizator obozu ustala z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym przed rozpoczęciem obozu zakres i terminy badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - w zależności od sposobu i źródła zaopatrzenia w wodę  oraz czasu jego trwania obozu.
 3. 3.   Jeżeli woda do spożycia pochodzi ze źródła lub studni zlokalizowanych na terenie obozu lub w nieznacznej odległości od niego lub jest dostarczana cysternami/zbiornikami organizator obozu zleca wykonanie badań jakości wody do spożycia przez ludzi.
 4. 4.   Badania jakości wody powinny zostać wykonane przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 5. 5.   Organizator obozu przedkłada właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdanie z bada­nia jakości wody w celu określenia jej przydatności do spożycia.
 6. 6.   Cysterna/zbiornik zastosowany do zaopatrzenia w wodę przeznczoną do spożycia musi spełniać następujące warunki:

a)    służy tylko i wyłącznie do transportu i magazynowania wody do picia,

b)    jest wykonana/y z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

c)    jest wyposażona/y w higieniczne punkty do pobrania wody tj. do/z cysterny/zbiornika (wlew/zawór czerpalny),

d)    węże i inne elementu stanowiące wyposażenie cysterny/zbiornika muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą i służyć tylko i wyłącznie do podawania wody oraz muszą być odpowiednio przechowywanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniami i dezynfekowane (zgodnie z instrukcją/procedurą producenta lub własną)

e)    przed pierwszym użyciem cysterna/zbiornik oraz inne elementy  powinny być dokładnie umyte i dezynfekowane w sposób określony przez ich producenta lub zgodnie z instrukcją/procedurą własną.

 1. 7.   Cysterna/zbiornik z wodą powinien znajdować się w miejscu zacienionym, zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych (deszcz, nasłonecznienie) oraz przed dostępem osób postronnych, a także umożliwiający swobodne i łatwe pobieranie wody.

Rozdział V

Urządzenia sanitarne obozu i dbałość o higienę

§ 23

 1. 1.     W obozie należy zapewnić właściwą lokalizację, urządzenie i stan higieniczny obiektów sanitarnych (umy­walnie, ustępy, latryny, śmietniki).
 2. 2.     Uczestnicy obozu powinni mieć zapewnione warunki do utrzymania higieny osobistej, w tym dostęp do cie­płej wody.

§ 24

 1. 1.     Zabronione jest mycie się w naturalnych zbiornikach wodnych lub ciekach wodnych.
  1. 2.     Dopuszczalne jest mycie wodą czerpaną z naturalnych zbiorników wodnych lub cieków wodnych, pod wa­runkiem stosowania higienicznych środków ulegających biodegradacji oraz odprowadzanie wody zużytej do mycia do wydzielonych dołów chłonnych w odległości nie mniejszej niż 15 m od naturalnego zbiornika wod­nego lub cieku wodnego i zabezpieczonych przed bezpośrednim przesiąkaniem do naturalnych zbiorników lub cieków wodnych.

§ 25

 1. 1.     Należy zorganizować oddzielne umywalnie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się jedną umywalnię z wyodrębnieniem czasu korzystania przez dziewczęta i chłopców,
 2. 2.     Umywalnia powinna być zadaszona i osłonięta od wiatru oraz powinna zapewniać intymność czynności hi­gienicznych. Wskazane jest wyposażenie umywalni w zasłony lub kabiny.
 3. 3.     Umywalnie powinny być zlokalizowane w odległości co najmniej 15 m od części żywieniowej i części miesz­kalnej obozu oraz co najmniej 20 m od miejsca poboru wody na potrzeby obozu.
 4. 4.     Umywalnie powinny być wyposażone w:

a)     odpowiednią liczbę miednic lub kranów,

b)     pojemnik z przykryciem na zużyte opatrunki i środki higieniczne,

c)     wieszaki na ubrania,

d)     podest lub podłogę dla myjących się,

e)     środki myjąco-dezynfekujące, ulegające biodegradacji,

f)     szczotki do mycia miednic.

§ 26

Miednice powinny być po każdorazowym użyciu dokładnie umyte i przynajmniej raz w tygodniu poddane dezyn­fekcji z użyciem środków odkażających.

§ 27

 1. 1.     Przy użytkowaniu latryn naturalnych, należy przestrzegać wymagań ochrony środowiska.
 2. 2.     Zaleca się budowanie oddzielnych latryn dla dziewcząt i dla chłopców.
  1. 3.     Latryny należy budować na uboczu, w miejscach osłoniętych, na terenie suchym, po stronie zawietrznej w stosunku do obozu. Odległość od obozu powinna wynosić, co najmniej 70 m.
  2. 4.     Latryna powinna być zbudowana nad odpowiednim zbiornikiem na fekalia lub nad dołem chłonnym o głę­bokości 1,5 m i długości proporcjonalnej do liczby uczestników, przy czym przyjmuje się, że jedno stanowisko przypada na 15 osób.
  3. 5.     Latryna powinna być zadaszona, mieć mocną obudowę, wysokość siedzenia dostosowaną do wzrostu uczest­ników, dół zabezpieczony przed wpadnięciem.
  4. 6.     Nieczystości odprowadzane do dołów chłonnych mają być odkażane odpowiednimi środkami ulegającymi biodegradacji i zasypywane ziemią.
  5. 7.     Po wypełnieniu latryny do 2/3, należy opróżnić ją sprzętem asenizacyjnym lub zasypać, a miejsce po zasypa­niu latryny wyraźnie oznaczyć.
  6. 8.     Dojście do latryny powinno być dobrze oznakowane, widoczne także w nocy.
  7. 9.     Przy latrynie powinien znajdować się:

a)     piasek lub ziemia do przesypywania i łopatka,

b)     papier toaletowy,

c)     stanowisko do umycia rąk zaopatrzone w wodę.

§ 28

 1. 1.     Przy stosowaniu sanitariatów ekologicznych należy:

a)     zorganizować oddzielne sanitariaty dla dziewcząt i dla chłopców,

b)     zaopatrzyć je w papier toaletowy,

c)     zorganizować stanowiska do umycia rąk zaopatrzone w wodę.

 1. 2.     Sanitariaty ekologiczne powinny być utrzymane w należytym stanie higienicznym i regularnie, przynajmniej raz na trzy dni opróżniane przez wozy asenizacyjne.
 2. 3.     Jeden sanitariat ekologiczny powinien przypadać najwyżej na 15 osób.

§ 29

W bazach obozowych o stałej infrastrukturze sanitarno-kuchennej należy zapewnić latryny stałe lub przenośne, których stan umożliwia dokonywanie dezynfekcji.

§ 30

1. Obowiązek zapewnienia środków dezynfekujących, oraz zapewnienia użytkowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki danego preparatu spoczywa na kierowniku (komendancie) obozu lub osobie przez niego wyznaczonej.

2. Środki dezynfekujące należy przechowywać w miejscu suchym, chłodnym, przewiewnym i zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi oraz dostępem osób niepowołanych.

 1. 3.     Dezynfekcję mogą przeprowadzać osoby pełnoletnie, po odpowiednim przeszkoleniu, wyznaczone przez kie­rownika (komendanta) obozu. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji należy przestrzegać sposobu użycia i zasad bezpieczeństwa podanych przez producenta danego preparatu w kartach charakterystyki.
 2. 4.     W przypadku używania preparatów zawierających wodorotlenki (zasady) lub kwasy, wydzielających chlor lub zawierających substancje drażniące, do przyrządzania roztworu środka dezynfekującego i podczas jego stosowania należy założyć rękawice gumowe i fartuch ochronny. W przypadku mieszania z wodą preparatu w postaci proszku lub koncentratu, przy dokonywaniu powyższych czynności należy zachować szczególną ostrożność i nie zbliżać twarzy do sporządzanej mieszaniny.

Rozdział VI

Gospodarka odpadami

§ 31

1. Obóz powinien być wyposażony w pojemniki (kontenery) do czasowego gromadzenia odpadów stałych, do­starczone przez podmiot, z którym organizator obozu zawarł umowę o usuwaniu odpadów. Pojemniki (kon­tenery) powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

2. Pojemniki (kontenery) służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, należy sytuować w odległości przynajmniej 20 m od części mieszkalnej, kuchni, punktu pobierania wody i kąpieliska, w miejscu umożliwia­jącym łatwy wywóz. Pojemniki (kontenery) na odpady należy zabezpieczyć przed dostępem zwierząt.

 1. 3.     Z odpadami niebezpiecznymi, należy postępować w sposób określony w ustawie o odpadach, usuwać z tere­nu obozu w sposób określony w porozumieniu z gminą (z urzędem gminy)

§ 32

1. Gospodarkę odpadami płynnymi i stałymi obozu należy zorganizować w sposób określony w porozumieniu z gminą (z urzędem gminy).

2. Wylewanie ścieków do dołów chłonnych pod warunkiem używania do mycia środków powierzchniowo czynnych, ulegających biodegradacji, z umieszczoną na etykiecie odpowiednią informacją, jest możliwe za zgodą i na warunkach określonych przez gminę (z urzędem gminy).

Rozdział VII

Część mieszkalna obozu

§ 33

 1. 1.     Część mieszkalna obozu składa się z namiotów mieszkalnych i użytkowych.
  1. 2.     Dopuszcza się używanie, zamiast namiotów, zadaszonych i osłoniętych konstrukcji służących do noclegu, budowanych przez uczestników obozu.

§ 34

1. Namioty należy ustawiać w miejscach bezpiecznych, suchych, osłoniętych od wiatru, umożliwiających swo­bodny odpływ wód opadowych.

2. Odległość między namiotami powinna umożliwiać swobodne przejście. Każdy namiot powinien być kom­pletnie olinowany. Sąsiadujące ze sobą namioty nie mogą być połączone wspólnymi linami.

§ 35

1. Przy urządzaniu namiotów i korzystaniu z nich należy przestrzegać następujących zasad:

a)    w namiocie powinna mieszkać taka liczba osób, by zachować wymagania sanitarne i zdrowotne, a w szcze­gólności, aby mogła zostać zachowana odpowiednia wymiana powietrza i mogły zostać spełnione warun­ki określone w pkt 2;

b)    kanadyjki, łóżka polowe, prycze lub inne miejsca do spania należy ustawić z zachowaniem swobodnego dostępu dla każdej osoby przynajmniej z jednej strony,

c)    namioty mieszkalne bezpodłogowe powinny być wyposażone w wieszaki na ubrania i ręczniki oraz w pół­ki na plecaki (torby), przybory toaletowe i obuwie,

d)    zabronione jest przechowywanie rzeczy bezpośrednio na ziemi, wieszania ich na taśmach przymocowa­nych do płacht namiotowych lub na linkach namiotowych,

e)    mokrych rzeczy nie wolno przechowywać wraz z suchymi - należy zapewnić możliwość suszenia poprzez urządzenie suszarni,

f)     namioty należy codziennie wietrzyć, podwijając ich poły.

2. W przypadku korzystania z małych namiotów zabronione jest układanie posłań bezpośrednio na ziemi. Należy spać na materacach, w szczególności pneumatycznych lub podgumowanych, albo na matach turystycznych.

Rozdział VIII

Opieka medyczna

§ 36

1.     Uczestnikom obozu należy zapewnić dostęp do opieki medycznej. Zapewnie

Galeria

 • Powiększ zdjęcie