Jesteś tutaj: Start / Struktura organizacyjna / Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku / Rejestracja w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego

Rejestracja w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego

10 marca 2020

Informacja dotycząca obowiązkowej i bezpłatnej rejestracji w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.

Rolniczy Handel Detaliczny to handel detaliczny polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Podstawowym celem RHD jest stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji, sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli poprzez uregulowanie kwestii prowadzenia rolniczego handlu detalicznego punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i spraw podatkowych.

 

Dzięki tym uregulowaniom rolnicy mogą sprzedać różnego rodzaju produkty przetworzone w swoim gospodarstwie, m.in: szynki, kiełbasy, pasztety, masło, mleko, jaja, sery, marynaty, kiszonki, wyroby garmażeryjne bezmięsne, pierogi z mięsem, mąkę, kaszę, płatki, otręby, chleb, wyroby cukiernicze, oleje, soki, dżemy itd.

 

Żywność wyprodukowana w ramach RHD może być sprzedawana, bez udziału pośredników, w miejscu produkcji (np. w gospodarstwie) lub przeznaczonych do handlu miejscach (targowiska, bazary, kiermasze, itp) oraz do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek), zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast, stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

 

Rejestracja – krok po kroku żywności pochodzenia roślinnego:

  1. Producent na minimum 14 dni przed rozpoczęciem działalności składa wniosek o wpis do rejestru (do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych).
  2. Wniosek wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych składa się do właściwego miejscowo ze względu na siedzibę zakładu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.

 

Rejestracja w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego jest obowiązkowa i bezpłatna

 

Miejsce składnia wniosku w zależności od wprowadzanej przez rolników żywności

 

Miejsce składnia wniosku w zależności od wprowadzanej przez rolników żywności Organu urzędowej kontroli żywności

Podział żywności ze względu na pochodzenie

Przykładowe produkty

Powiatowa Inspekcja Sanitarna

produkty pochodzenia roślinnego

marchew, pietruszka, przetwory zbożowe (mąki, kasze, płatki, otręby, inne), przetwory z owoców (soki owocowe, dżemy, owoce suszone, inne), przetwory z warzyw (kiszonki warzywne, marynaty warzywne, soki warzywne, inne), oleje.

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

produkty pochodzenia zwierzęcego, a także żywnością zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego

szynki, kiełbasy, pasztety, masło, mleko, jaja, sery, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka (z dodatkiem produktów pochodzenia zwierzęcego np. jaj, mleka itp), pierogi z ziemniakami i serem

 

 

W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:

 

1) napis „rolniczy handel detaliczny”;

2) dane obejmujące:

 

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego  rolniczy handel detaliczny,

b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności, weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.

 

W myśl art. 100 ust. 1 pkt 17) ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. kto nie umieszcza w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego w/w informacji, lub podaje informacje niepełne lub nieprawdziwe, podlega karze grzywny

    

Dokumentowane ilości zbywanej żywności

 

Istnieje konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży - dokumentacji wewnętrznej, zawierającej co najmniej: numeru kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu sprzedaży (np. w formie tabeli, zeszytu) (tym bardziej, że jeśli rolnik korzysta ze zwolnień podatkowych, musi prowadzić ewidencję sprzedaży określoną w nowelizacji ustawy wprowadzającej ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników).

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny prowadzi i przechowuje dokumentację umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej rocznie  w ramach takiego handlu, odrębnie za każdy rok kalendarzowy, zawierającą następujące informacje:

1) numer kolejnego wpisu; 2) datę zbycia żywności; 3) ilość i rodzaj zbytej żywności.

 

Bezpieczeństwo produkowanej żywności

 

Rolnicy wprowadzający żywność przetworzoną powinni zagwarantować jej bezpieczeństwo, poprzez właściwą produkcję, przechowywanie oraz znakowanie wyrobu gotowego zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 w sprawie przekazania konsumentom informacji na temat żywności.

Pomocnym poradnikiem we wdrażaniu tych zaleceń jest poradnik opublikowany na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego pn. ,,Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych”.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie